X
GO
Vill du bli familjehem?

Konsulentstöd

Vid placering i form av konsulentstödd familjehemsvård har socialnämnden det yttersta ansvaret för de insatser som familjehemmet utför. När någon placeras i familjehem tar nämnden ansvar för att en individuell vårdplan upprättas. Utifrån vårdplanen upprättas en genomförandeplan som beskriver de åtgärder/insatser som planeras för barnet eller den unge.

Även vuxna kan placeras i familjehem för vård och omvårdnad.

Som underlag för bedömning om placering använder sig Devi av Socialstyrelsens manual till Bra-fam vid rekrytering av familjehem. Bra-fam är en standardiserad bedömningsmetod som används initialt om en familj ska utredas vidare eller inte. Utifrån denna manual bedöms även omständigheter kring risk- och skyddsfaktorer.

Uppgifter om familjehemmets lämplighet insamlas och sammanställs i en sammanfattande beskrivning av familjehemmet och dess resurser och varför hemmet bedöms lämpligt att ta emot barnet, den unge eller vuxna personen.

Exempel på utredningens innehåll och genomförande:

 • Familjens sammansättning, bakgrund, livssituation, levnadsvanor och närmiljö
 • Familjehemsföräldrarnas personliga förutsättningar, egenskaper, omsorgsförmåga och inställning till uppdraget.
 • Intervjuer var för sig och tillsammans.
 • Referenser på varje familjehemsförälder
 • Uppgifter inhämtas från:
 • Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister, kronofogdemyndigheten, försäkringskassan samt socialnämnden (samtycke krävs på grund av sekretessbestämmelser)
 • För barn och ungdomar som placeras är utredningsunderlaget anpassat enligt BBiC (Barns Behov i Centrum) i relation till familjehemmets förmåga.

 

Avtal

 • Avtal ska alltid ingå med den verksamhet som socialnämnden avser att anlita, 6 kap 6 b § SoL.  Avtalsinnehållet bör bland annat utgå från vård- och genomförandeplanen.
 • I avtalet är det lämpligt om det framgår att familjehemmet samråder med socialnämnden om familjen överväger att ta emot ytterligare ett barn/ungdom.
 • Nämnden har alltid det yttersta ansvaret för att de insatser som behövs ges.
 • Avtalet ska vara skriftligt och förvaras hos nämnden.
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utgivit cirkulär om ersättningar och villkor vid familjehemsplaceringar.
 • Därutöver bör avtalet innehålla uppgifter om uppdragets omfattning och uppsägningstider. Andra aktuella frågor som kan bli aktuella att reglera är försäkringsskydd i form av hemförsäkring och självrisk.