X
GO
Tillvägagångssätt för att bli familjehem?

Efter en första kontakt med Devi skickas ett kort intervjumaterial från Socialstyrelsen som heter Bra-fam samt blanketter för registerutdrag. Efter att Devis konsulenter mottagit godkända registerutdrag samt ifyllda intervjufrågor bokas tid för en längre intervju.

 

Ekonomisk ersättning

  • SKL har tagit fram rekommendationer för utbetalning av arvoden och omkostnadsersättningar till familjehem.

  • I uppdraget som familjehem ingår ekonomisk ersättning i form av arvode. Arvodet är skattepliktig, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Arvodet innefattar inte semesterlön eller tjänstepension.

  • För att täcka barnets/ungdomens/den vuxnes kostnader utgår även en omkostnadsdel.

  • Eftersom familjehemsföräldrar vanligtvis har ett arvoderat uppdrag och inte är anställda har de inte rätt till ersättning från A-kassa.

  • Familjehemsföräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning på samma villkor som föräldrar.

  • Barnbidrag utbetalas till familjehemsföräldrar och omkostnadsersättningen reduceras med motsvarande belopp. Det familjehemsplacerade barnet är inte berättigat till flerbarnstillägg.

 

 

Vad förväntas av ett familjehem?

Att ta emot en ny person innebär att ha förmåga att kunna visa engagemang och ge trygghet och struktur i vardagen. Det är något som också sker i samverkan med Devis konsulenter och socialtjänsten. Det gemensamma målet är att ge barnet/ungdomen/den vuxne så bra förutsättningar som möjligt för en bra tillvaro.

Devi har varma inkännande familjehem som tar ovillkorligt ansvar och som visar medkänsla utan beräkningar av nytta eller vinst. Familjehem som inte ställer sig frågan om jag skall? Utan endast gör det för att de inte kan göra något annat. Vuxna som bryr sig, finns kvar och som visar att det finns hopp om framtiden. Många familjehem berättar att det är berikande för dem och att de utvecklats som människor. Uppdraget ger dem så mycket tillbaka.

Att vara familjehem är en viktig och betydelsefull samhällsinsats och vi på Devi finns här för att stötta familjehemmen!