X
GO

Devi Forum

RSS
Utbildning är nyckeln till framtiden
All forskning visar att familjehemsplacerade barn har sämre utbildning än andra barn. Vi vet att utbildning är nyckeln till framtiden. Utan utbildning – inget eller sämre jobb, lägre lön, större utanförskap. Samhället måste därför intensifiera sina ansträngningar för att familjehemsbarnen ska få all hjälp att utvecklas efter sin förmåga. Vi måste hjälpa barn och ungdomar att lyfta deras ...
Read More
| View Count: (4823)
De unga i centrum
Principen om ett barn eller ungdoms bästa innebär att varje beslut som rör ett barn/ungdom måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Socialtjänsten och Devi kan diskutera olika lösningar som behöver analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa ska alltid  beaktas, utredas och redovisas. Barn kan heller inte ses isolerade från si...
Read More
| View Count: (2461)
Ökning av konulentstödda familjehem
Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn och ungdomar far illa menar Socialstyrelsen. När en anmälan kommer in ska socialtjänsten först göra en bedömning om barnet eller den unge har behov av omedelbart skydd eller eventuellt ett familjehem. Många fall leder till placeringar i familjehem som är konsulentstödda. På Devi...
Read More
| View Count: (5215)
Socialtjänstens handläggning av barn i familjehem
Vilka skäl man än har att vilja bli familjehem är det viktigt att man tar sig tid att fundera och reflektera över det, hela familjen tillsammans. Att ta hänsyn till de egna barnen är betydelsefullt. Forskningen tyder på att ens motiv, tillsammans med mycket annat, påverkar förutsättningarna för hur man lyckas med uppdraget. Det kan också vara så att ens motiv kan göra att man är mer lämplig att ta hand om vissa b...
Read More
| View Count: (5279)
Intresserad av att bli familjehem
Vi behöver alltid nya familjehem till barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma. Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett barn eller ungdom, ta gärna kontakt med Ninni 073 523 8755.
Read More
| View Count: (2576)
Starkare lagreglering
Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer i juridik respektive socialt arbete. Devi stödjer dessa förslag och hoppas på ändring. Ett av förslagen är t ex vid behov, ge barnen tillgång till insatser för att kompensera bristande skolfärdigheter i exempelvis läsning och räkning.
Read More
| View Count: (2772)
God man
Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen tillsammans med Devi fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sv...
Read More
| View Count: (2413)
Klara sitt föräldraskap
Att man inte helt klarar sitt föräldraskap kan vara svårt att medge för sig själv. Även om du under en period inte kan ta hand om ditt barn helt och hållet, är du mamma eller pappa till ditt barn. Det gör dig unik. Medan ditt barn bor i familjehem, är det bästa du kan göra att arbeta för att du socialtjänsten och familjehemmet hittar ett bra samarbete med varandra.
Read More
| View Count: (5887)