X
GO

Devi Forum

17

De unga i centrum

De unga i centrum

Principen om ett barn eller ungdoms bästa innebär att varje beslut som rör ett barn/ungdom måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Socialtjänsten och Devi kan diskutera olika lösningar som behöver analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa ska alltid  beaktas, utredas och redovisas. Barn kan heller inte ses isolerade från sina föräldrar. Att föräldrar får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste dock barnets intresse ha företräde. Barn och unga som är placerade i familjehem är särskilt sårbara och det är socialtjänstens uppgift att väga in deras uppfattning och åsikter i sitt arbete.

| Return