X
GO

Devi konsulenter är medlemmar i Svenska Vård. Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, bildades den 5 november 2009 i Göteborg, när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman.

Svenska Vård ska bl a:
- verka för att aktörerna inom branschen arbetar för sina vård- och omsorgstagares bästa och har hög kompetens, kvalitet och säkerhet.
- vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling
- arbeta för en mångfald av aktörer
- verka för konkurrensneutrala villkor
- arbeta för oberoende granskning av branschen
- arbeta för mer på forskning och utveckling inom branschen
- bevaka och tillvarata de enskilda aktörernas intressen i samhället
- samarbeta med myndigheter, organisationer, politiker och media
- verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna
- ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet
- arbeta efter goda etiska värderingar

 

Läs vår värdegrund för Svenska Vårds medlemmar:

/Portals/0/150420_VardegrundforSvenskaVard_000.pdf

 

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.