X
GO
Verksamhetschef

Ninni Strandman är socionom med vidareutbildning inom psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. Hon har mångårig erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänstens myndighetsutövning, IFO – Individ och familjeomsorg, och har ägnat intresse åt handläggnings- och dokumentationssystem för utredningar av barn och unga enligt BBIC, Barns Behov I Centrum. Frågeställningar i fokus har varit att stärka barns delaktighet och förbättra samarbetet med nätverk och samtliga involverade vid insatser enligt SoL för barn/ungdomars samlade stöd och behovsområden.

Ninni har även tidigare arbetat som verksamhetschef vid Stiftelsen Credo, en konsulentstödd familjehemsorganisation men har nu startat uppenliknande verksamhet, Devi konsulenter Stockholm AB. 

Det har blivit alltmer vanligt att kommunernas socialtjänst anlitar enskilda verksamheter för att få tillgång till familjehem eller jourhem som får handledning och lättillgängligt stöd och hjälp av familjehemskonsulter. Handledning, stöd och olika former av hjälp enligt 6 kap 7 § SoL ges till familjehemmet av den konsulentstödda verksamheten. Viktigt är också att under placeringen noga följa upp vården enligt upprättad genomförandeplan och besöka det hem som barnet/ungdomen vistas i regelbundet samt vara tillgänglig under dygnets alla timmar.

Ninni och verksamheten Devi konsulenter använder sig av en särskild samtalsmodell för att utreda lämpliga familjehem. Metoden påverkar möjligheterna att skapa en positiv och reflekterande dialog med de intervjuade familjehemmet för att tänka igenom och komma fram till en bedömning om vederbörande är lämplig att ta emot ett barn/ungdom i sitt hem. Intervjun sker koncentrerat enligt grundläggande krav samtidigt som registerkontroll äger rum.

I Devi konsulenternas verksamhet finns kompetens och resurser för att noggrant kunna förebygga, upptäcka och åtgärda risker i hemmet vid ett tidigt skede. Samarbete sker kontinuerligt med socialnämnden för att kunna göra bedömningar och agera utifrån varje persons familjesituation och förutsättningar.

En placering i familjehem är en stor händelse i en ung människas liv. Devis konsulenters målsättning är att åstadkomma en så trygg och säker placering som möjligt i syfte att tillgodose den unges speciella behov.